Privacyverklaring

LEVARE doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Met jouw persoonlijke en medische gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en er wordt voor zorg gedragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

LEVARE is de enige die toegang heeft tot de gegevens in jouw dossier. De praktijkvoerder heeft geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor andere doelen worden gebruikt:

  • Ter informatie van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt echter alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als er om een andere reden gebruik gemaakt moet worden van jouw gegevens, word je eerst geïnformeerd en wordt om jouw expliciete toestemming gevraagd. De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard.